خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

سطح دسترسی کارمندان
021-77615892

کاربردهای sms

از طریق این بخش نام کاربری هر یک از اپراتورها که به سیستم معرفی شده‌اند را انتخاب نموده و برای هر یک از آنان با توجه به موقعیت کاری می‌توان سطوح دسترسی تعیین نمود.