خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

تعریف واحد/بخش
021-77615892

کاربردهای sms

در این قسمت شما می‌توانيد بخش‌های مختلف سازمان را وارد نموده و برای هر بخش یک کلید واژه تعریف نمایيد تا کاربران و کسانی که در ارتباط با سازمان هستند با انتخاب آن(كليد وارژه) و ارسال پیام بتوانند انتقادات و یا پیشنهادات خود را به مدیریت هر بخش ارسال نمایند. البته شما می‌توانيد برای این بخش از سیستم یک شماره خاص تعریف کنيد.