خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

افزودن گروهی مخاطبین
021-77615892

کاربردهای sms

شما می‌توانيد شماره های مخاطبین متعدد را بدون اینکه تمایل به ذخیره نام و مشخصات کاربران داشته باشيد به سیستم معرفی نمایيد. این‌کار برای کاهش صرف وقت بسیار موثر می‌باشد. همچنین می‌توانيد شماره‌های وارد شده را به یک گروه اختصاص دهيد.