خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

افزودن گروه مخاطبین
021-77615892

کاربردهای sms

در این بخش شما می توانید نام گروه مورد نظر را وارد کرده تا ثبت شود . امکان جدیدی که در این نسخه برای سهولت در کار فراهم آمده است این است که اگر شما در زمان ثبت یک گروه تیک مربوط به " عضویت خودکار " را کلیک کنید می توانید به سیستم تعریف کنید که اگر کسی به یک شماره یا همه شماره های شما با یک کلید واژه خاص پیامی ارسال کرد به این گروه اضافه شود.