خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

لیست گروه های مخاطبین
021-77615892

کاربردهای sms

 شما می‌توانيد گروه‌های ایجاد شده را مشاهده نموده و ویرایش و حذف نمایيد امکان دیگری که در این نسخه فراهم شده است مرتب سازی ستونهای هر بخش و همچنین امکان عدم نمایش ستونهایی که برای شما کاربردی ندارد می باشد.