خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

لیست پیام های ارسال شده
021-77615892

کاربردهای sms

پیامهای گروهی و یا نظیر به نظیر و یا ارسال از طریق فایل اکسل و ارسال سریع که امکان زمان بندی دارد وقتی پیامی از این طریق به صورت زمان بندی شده ارسال می شود در این بخش قابل مشاهده است. همچنین اگر ارسال زمان بندی شده ای داشته باشید که بخواهید آنرا حذف کنید البته اگر هنوز تا زمان ارسال زمان داشته باشد از این بخش میسر می باشد. این بخش امکان جستجو ی پیامهای زمان بندی شده را دارد که می توانید از این امر برای یافتن تعداد پیامها استفاده نمایید