خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

قرارداد
021-77615892

کاربردهای sms

افراد حقوقی

1- دانلود تفاهم نامه
2- تماس با واحد بازرگانی شرکت برای رزرو شماره خط اختصاصی
دفتر تهران : 77615892
3- تکمیل بخشهای مربوط به خریدار توسط یکی از صاحبین امضاء
نکته : تمامی صفحات قرارداد و نامه سربرگدار باید ممهور به مهر مجموعه باشد
4- ارسال قرارداد به همراه مدارک مورد نیاز
الف) کپی روزنامه رسمي
ب) کپی آگهی تاسیس
نامه سربرگدار "درخواست فعالسازی" شماره رزرو شده . نمونه نامه را از اینجا دریافت کنید.

افراد حقیقی

1- دانلود تفاهم نامه
2- تماس با واحد بازرگانی شرکت برای رزرو شماره خط اختصاصی
  دفتر تهران : 77615892
3-تکمیل بخشهای مربوط به خریدار توسط شخص صاحب امضاء
4- ارسال قرارداد به همراه مدارک مورد نیاز
الف) گواهی امضاء محضری برای امضا کننده قرارداد
ب) کپی پشت و روی کارت ملی (برابر با اصل شده) شخص امضا کننده قرارداد
نامه "درخواست فعالسازی" شماره رزرو شده اینجا دریافت کنید.